Download references

Open Access Open Badges

Genetic polymorphisms of nerve growth factor receptor (NGFR) and the risk of Alzheimer's disease

Hui-Chi Cheng, Yu Sun, Liang-Chuan Lai, Shih-Yuan Chen, Wen-Chung Lee, Jen-Hau Chen, Ta-Fu Chen, Hua-Hsiang Chen, Li-Li Wen, Ping-Keung Yip, Yi-Min Chu, Wei J Chen and Yen-Ching Chen*

Journal of Negative Results in BioMedicine 2012, 11:5  doi:10.1186/1477-5751-11-5

Include


Format